• Zuzana Javorová
      • Zuzana Javorová

      • Zuzka  ukončila magisterské štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2011. 
       Na našom gymnáziu učí študentov Média a dizajn.
       Je televíznou novinárkou, moderátorkou zdravotníckych konferencií a diskusií.  

      • viac
      • Martina Palkovičová
      • Martina Palkovičová

      • Maťka je súčasťou učiteľského tímu gymnázia od jeho začiatku. Je triednou našich najstarších študentov - tretiakov a učí slovenský jazyk a literatúru a nemecký jazyk. Na hodinách kladie dôraz najmä na prepájanie súvislostí, autentickú skúsenosť a porozumenie. Jej hlavným cieľom je ukázať študentom krásy nášho jazyka a literatúry. 
        
      • viac
      • Peter Halák
      • Peter Halák

      • Peter vyštudoval Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Krátky čas sa síce venoval účtovníctvu a finančným analýzam, popri tom však založil neziskovú organizáciu P-Mat, aby organizovala súťaže pre nadanú mládež. Netrvalo dlho a vzdelávanie sa stalo jeho hlavnou pracovnou náplňou. V roku 2013 sa stal zriaďovateľom základnej školy Felix v Bratislave.
      • viac
      • Bruno Pella
      • Bruno Pella

      • Ing. arch. Mgr. arch. Bruno Pella

       Bruno vyštudoval architektúru na Fakulte architektúry ČVUT v Prahe a na Katedre architektonickej tvorby VŠVU v Bratislave. Aktuálne pôsobí na Katedre teórie a dejín umenia VŠVU, kde sa okrem výuky zaoberá výskumom v rámci doktorandského štúdia z oblasti teórie architektúry. Popri tom sa venuje štúdiu filozofie na Univerzite Komenského.

      • viac
      • Radka Haláková
      • Radka Haláková

      • Medzi našich učiteľov patrí aj Radka Haláková, ktorá je spolu s manželom Peťom zriaďovateľkou ZŠ aj Gymnázia Felix. Počas štúdia na SŠ a VŠ sa venovala organizovaniu voľnočasových aktivít pre deti v oblasti matematiky (krúžky, korešpondenčné semináre, detské tábory a pod.).
      • viac
      • Svetlanka Stančeková
      • Svetlanka Stančeková

      • Svetlanka Stančeková učí na gymnáziu nemecký jazyk. Doktorandské štúdium ukončila v odbore lingvodidaktika a didaktike nemeckého jazyka sa venuje aj naďalej. Bola spoluriešiteľkou viacerých projektov APPV a VEGA, predovšetkým v oblasti čítania s porozumením, čo je zároveň jej obľúbenou témou.
      • viac
      • Janka Popovičová
      • Janka Popovičová

      • Janka Popovičová učí študentov nášho gymnázia biológiu a chémiu. Ako skúsená učiteľka s 15-ročnou praxou z iného gymnázia v Bratislave dospela k presvedčeniu, že chce učiť inak – s dôrazom na praktické využitie poznatkov na úkor memorovania.
      • viac
      • Silvia Novotná
      • Silvia Novotná

      • Silvia Novotná, študentka PhD. na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, kde sa okrem štúdia Teórie vyučovania fyziky venuje aj úzkej spolupráci s ďalšími didaktikmi fyziky či matematiky. Podieľajú sa na inovácií kurikula a tvorbe učebníc pre stredné aj základné školy.
      • viac
      • Andrea Jakubčeková
      • Andrea Jakubčeková

      • Vyštudovala filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor psychológia. Prvé roky sa v rámci odbornosti venovala deťom v Diagnostickom centre pre deti a potom pôsobila ako psychologička v bezpečnostných zložkách SR. Jej aktivity sú zamerané na prevenciu, poradenstvo, orientačnú diagnostiku, cielenú intervenciu a tiež konzultačnú činnosť. 

        

      • viac
      • Ján Žabka
      • Ján Žabka

      • Ján Žabka učil do júna 2022 matematiku na gymnáziu v Bratislave. Okrem toho sa venoval aj poradenstvu ohľadom pomaturitného štúdia doma i v zahraničí, napísal viacero učebníc matematiky a tiež pomáhal v niekoľkých projektoch venovaných reforme školstva.
      • viac
      • Matej Baláž
      • Matej Baláž

      • Som Matej, človek mnohých tvárí, majster prevlekov, kartónový princ, dobrodruh a tak ďalej.
       Vietor ma zaviedol do školstva, kde primárne učím geografiu a históriu. Mojim najobľúbenejším historickým obdobím je rímska republika, mojou obľúbenou témou v rámci geografie je geopolitika. 
      • viac