• Svetlanka Stančeková
     • Svetlanka Stančeková

     • 19.05.2023 05:52
     • Svetlanka Stančeková učí na gymnáziu nemecký jazyk. Doktorandské štúdium ukončila v odbore lingvodidaktika a didaktike nemeckého jazyka sa venuje aj naďalej. Bola spoluriešiteľkou viacerých projektov APPV a VEGA, predovšetkým v oblasti čítania s porozumením, čo je zároveň jej obľúbenou témou.
     • Svetlanka Stančeková učí na gymnáziu nemecký jazyk. Doktorandské štúdium ukončila v odbore lingvodidaktika a didaktike nemeckého jazyka sa venuje aj naďalej. Bola spoluriešiteľkou viacerých projektov APPV a VEGA, predovšetkým v oblasti čítania s porozumením, čo je zároveň jej obľúbenou témou. Je tiež spoluautorkou intervenčného programu zameraného na čítanie s porozumením pre gymnáziá, spoluautorkou učebnice Intervenčný program čítania s porozumením pre nemecký jazyk a autorkou monografie Afektívne faktory v osvojovaní si cudzieho jazyka a tiež niekoľkých článkov v odborných časopisoch. Afektívne faktory sú rôzne psychologické faktory, ktoré sú prítomne pri osvojovaní si cudzieho jazyka, napr. postoje, emócie, nálada, atribúcie (čomu človek pripisuje svoje úspechy a neúspechy) a pod. Učenie sa jazyka nie je len prijímanie informácií a učenie sa slovnej zásoby a gramatických štruktúr, pretože pri učení vždy pôsobia ďalšie faktory, ktoré môžu osvojenie si cudzieho jazyka významne ovplyvniť a je potrebné brať ich na vyučovaní do úvahy. Jazyk má byť predovšetkým komunikačným prostriedkom a preto na hodinách veľa trénujeme rozprávanie, pracujeme so slovnou zásobou, skúšame rolové hry a tvoríme projekty.

     • Naspäť na zoznam článkov