•                          Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2024/25

     Milí rodičia,

     v nižšie priloženom linku nájdete výsledky prijímacieho konania po prvom kole. Mená sú nahradené kódmi, uvedenými na Pozvánke.

     • PRIJÍMACIE KONANIE a KRITÉRIÁ pre prijatie do 1. ročníka

      4-ročného štúdia na Súkromné gymnáziu FELIX
      v Bratislave pre školský rok 2024/2025 

       

      A. Termíny prijímacieho konania:

      1. podanie/odoslanie prihlášky na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20.3.2024 elektronicky (aSc agenda, eŠkola) alebo v listinnej podobe (formulár prihlášky je v prílohe); prihláška musí byť potvrdená riaditeľom ZŠ

      2. doručenie príloh ku prihláške na vzdelávanie podľa nižšie uvedených kritérií na adresu gymnázia poštou do 10.4.2024 (elektronické prílohy na inak prázdnom USB kľúči, každý súbor musí v názve obsahovať meno žiaka + samotný názov súboru)

      3. doručenie pozvánky rodičom žiaka na prijímacie skúšky do 26.4.2024

      4. prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a matematiky

      1. kolo - 1. termín 2.5.2024

      1. kolo - 2. termín 6.5.2024

      2. kolo - termín 18.6.2024 (viac informácii dole v sekcii "Na stiahnutie")

      5. zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania a odosielanie rozhodnutia o prijatí/neprijatí žiaka na štúdium do 17.5.2024

      6. rodičia prijatého žiaka potvrdia nástup na 1 strednú školu do 22.5.2024 (tlačivo je v prílohe)

      7. termín zápisu do 1. ročníka nášho gymnázia bude oznámený úspešným uchádzačom dodatočne.

       

      B. Úvodné ustanovenia:

      1. Tieto kritériá prijímacieho konania vychádzajú z Usmernenia k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2024/2025, vydané ministerstvom školstva podľa § 66 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z., zo dňa 2.2.2022. V prípade zmien v nariadeniach ministerstva školstva vás budeme o následných zmenách v prijímacom konaní informovať prostredníctvom našej web stránky.

      2. Počet otváraných tried do 1. ročníka - plánujeme otvoriť 1 triedu po 25 žiakov.

       

      C. Podmienky prijatia: 

      1. úspešné absolvovanie nižšieho stredného vzdelania(9. ročníka ZŠ) podľa § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 240/2008

      2. žiak nemá zníženú známku zo správania na konci 8. ročníka a v 9. ročníku resp. pri slovnom hodnotení správania dosiahol štandardné ciele školy

      3. žiak dosiahol pri slovnom hodnotení vzdelávacie ciele školy na aspoň priemernej úrovni resp. nebol hodnotený stupňom dostatočný alebo nedostatočný zo žiadneho vyučovacieho predmetu na koncoročnom vysvedčení 8. ročníka ani na polročnom vysvedčení 9. ročníka

      4. žiak úspešne vykonal prijímaciu skúšku a v celkovom hodnotení podľa ďalej uvedených kritérií prijímacieho konania sa umiestnil na 1. až n. mieste (n je maximálny počet prijímaných žiakov do 1. ročníka)

      5.  v prípade úspešného absolvovania prijímacieho konania a pristúpeniu k zápisu žiaka do 1. ročníka nášho gymnázia v školskom roku 2024/2025 akceptovanie zmluvných podmienok o poskytnutí vzdelávania na Súkromnom gymnáziu Felix vrátane zaplatenia poplatku za zápis a pravidelných úhrad školného. Výška poplatku pri zápise je zverejnená na webstránke školy. 

       

      D. Kritériá prijímacieho konania:

      1. Písomné prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky

      Maximálny počet bodov spolu:

      100

      Kritérium úspešnosti vykonania skúšky:

      zisk aspoň 50% bodov z každého predmetu skúšok

      Rozsah a obsah skúšky

      60 minút práce v každom predmete v rozsahu štátneho vzdelávacieho programu ISCED2

      Forma skúšky zo SJL:

      30 minútový test + 30 minút na premyslenie a napísanie súvislého textu na danú tému v rozsahu ½ - 1 strany A4

      Forma skúšky z MAT:

      test s výberom správnych odpovedí + otvorené úlohy

      Charakter prijímacích skúšok:

      úlohy neobsahujú „žiadne chytáky“, sú zamerané na čítanie s porozumením, zásadné gramatické javy, vnímanie súvislostí, logické myslenie a rozumnú argumentáciu.

       

      2. Študijné výsledky podľa hodnotenia na konci 8. ročníka a v polroku 9. ročníka ZŠ

      Maximálny počet bodov spolu: 50

      Spôsob hodnotenia: prijímacia komisia zhodnotí doterajšie študijné výsledky žiakov zaradením do 3 kategórií podľa úspešnosti:

      „vynikajúce výsledky“ = 50 bodov

      „štandardné výsledky“ = 30 bodov

      „výsledky na základnej úrovni“ = 10 bodov

      Študijné výsledky hodnotíme na základe predložených slovných hodnotení za uvedené dva ročníky. Ak žiak nedisponuje slovným hodnotením, predloží len potvrdenú prihlášku so známkami, prípadne referenciu od učiteľa zo svojej základnej školy.

      3. Osobnostné portfólio žiaka

      Maximálny počet bodov spolu: 100

      Štruktúra portfólia: 

      a) prezentácia žiaka formou 2-3 minútového videa alebo formou prezentácie (napr. Power Point) alebo formou textu v rozsahu max. 1 strany A4 + prílohy. Zmyslom portfólia (osobitne videa/inej formy prezentácie) je predstaviť sa škole ako osoba, ako človek s určitými záujmami, plánmi/snami – byť sám sebou, v úprimnosti a jednoduchosti, bez obáv: nehľadáme hotové hviezdy, ale žiakov s chuťou a záujmom rásť. 

      b) preukázanie aktívnej činnosti/záujmov žiaka - výstupy z väčších projektov alebo aktivít (i mimo školy); pravidelná aktivita žiaka – preukázaná diplomom, potvrdením; úspešná účasť v súťažiach (vedomostných, kultúrnych alebo športových)

       

      E. Celkové bodové hodnotenie je súčtom bodov za všetky tri kritériá prijímacieho konania. V prípade rovnosti bodov celkového bodového hodnotenia budú postupne uplatnené tieto rozhodujúce kritériá:

      a) podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, 

      b) získal väčší počet bodov za kritérium D1, počet bodov za písomnú skúšku.

    • Na stiahnutie

     • zatiaľ žiadne údaje