• Rada školy

     • Rada školy je inicitatívnym a poradným samosprávnym orgánom školy. Presadzuje záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Vyjadruje sa ku koncepčným otázkam, k vízii školy, princípom školy, rozpočtu, menovaniu riaditeľa školy a pod. Spravidla sa stretáva 4x ročne. Stretnutí, resp. ich častí sa môžu zúčastniť aj rodičia.

      Manažment školy je najvyšším riadiacim orgánom školy. Tvoria ho zakladatelia školy a nimi zvolení odborníci. Manažment rozhoduje najmä o vízii školy a koncepčných otázkach, schvaľuje rozpočet školy.

      Riaditeľ školy zabezpečuje operatívne riadenie školy. Riadi školu po pedagogickej stránke.  Zabezpečuje aj pedagogický proces, zastihnuteľný je prednostne počas konzultačných hodín, ale aj e-mailom a telefonicky.
       

      Meno a priezvisko

      Delegovaný/zvolený za:

      Peter Halák

      za zriaďovateľa

      Rastislava Haláková

      za zriaďovateľa

      Ján Horecký

      za zriaďovateľa

      Martina Palkovičová

      za pedagogických zamestnancov

      Matej Baláž

      za pedagogických zamestnancov

      Jana Fialová

      za rodičov

      Benjamín Bajdich

      za žiakov
      Koncepčný zámer rozvoja Súkromného gymnázia FELIX 2023 - 2025

       

       

      Zápisnica zo stretnutia október 2023 TU

      Zápisnica zo stretnutia apríl 2023 TU

      Zápisnica zo stretnutia február 2023 TU

      Zápisnica zo stretnutia október 2022 TU